środa, 3 października 2012

Zadania pedagoga szkolnego


Jak zaplanować pracę pedagoga

szkolnego w nowym roku szkolnym?


Od minionego roku praca pedagoga szkolnego wygląda nieco inaczej. Wiąże się to z wejściem w życie nowych rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Planując bowiem swoją pracę musi działać na podstawie nowego rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dn. 2010 r. Nr 228, poz. 1487).
Zadania pedagoga szkolnego wynikają z:
1.      puli zadań podstawowych, określonych zapisami prawa oświatowego
2.      listy zadań dodatkowych, wynikających ze statutu szkoły jak również ze specyfiki placówki
3.      posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień (socjoterapia, rewalidacja, terapia pedagogiczna, terapia dysleksji)
4.      dodatkowych zainteresowań, w wyniku których podejmuje działania, które lubi, sprawiają mu przyjemność i chce je wykonywać w szkole (np. orgiami, fotografia, turystyka, etc.)
5.      organizacji własnego warsztatu pracy (dobrze wyposażony gabinet, miejsce do prowadzenia spotkań grupowych czy indywidualnych, niezbędne pomocy dydaktyczne, materiały papiernicze, niezbędna biblioteczka tematyczna)
6.      z osobistych potrzeb związanych z doskonaleniem zawodowym.Istotne!
Ważne jest także, aby pedagog w należyty sposób dokumentował swoje działania oraz gromadził niezbędną dokumentację
(np. system segregatorów ułatwiający szybki dostęp do niezbędnych informacji czy materiałów, dobra baza w wersji elektronicznej). Pomaga to w zapanowaniu nad dużą ilością działań wykonywanych przez pedagoga szkolnego. Mnie na pewno to pomaga i ułatwia życie.
Ważne jest także zadbanie o odpowiednie przechowywanie dokumentacji, tak aby nikt niepowołany nie miał do niej dostępu. Większość gromadzonych dokumentów ma charakter poufny i wymaga ochrony danych osobowych. Zatem dobrze jeśli będziemy je przechowywać „pod kluczem”. Co do takiej dokumentacji należy. Są to np. dzienniki pracy, dzienniki zajęć specjalnych, indywidualne teczki uczniów, wszelkie notatki służbowe, wywiady, zaświadczenia, kopie opinii i orzeczeń, pisma do sądu rodzinnego i nieletnich, kontrakty zawarte z uczniami etc.
Plan pracy pedagoga należy złożyć do dyrektora szkoły (jeden egzemplarz), a drugi – z adnotacją „zatwierdzam”, pieczątką szkoły i podpisem dyrektora powinien być wpięty w dzienniku pracy pedagoga szkolnego.
Do zadań pedagoga i psychologa (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 17 listopada 2010 roku) należy także:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.


Na mocy tego rozporządzenia pedagogowi jak i nauczycielom przypisano także inne zadania:

1.      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
2.      działania pedagogiczne podejmowane wspólnie z nauczycielami i specjalistami
a.       w klasach I-III Szkoły podstawowej – rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się)
b.      w gimnazjum i szkole ponagimnazjalnej – doradztwo zawodowe
c.       udział w pracy zespołu tworzonego przez przewodniczącego zespołu i innych specjalistów pracujących z dzieckiem w szkole (tworzenie KIPU na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, opracowanie PDW bądź IPET-u oraz okresowa ocena efektywności podjętych działań)
3.      podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
4.      udzielanie uczniom porad i konsultacji
5.      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych (porady, szkolenia, warsztaty).
6.      zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje może prowadzić niżej wymienione zajęcia:
 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. logopedyczne
 3. socjoterapeutyczne
 4. oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

UWAGA !

Działania związane z organizacją pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji domowej nie są zadaniem pedagoga szkolnego, gdyż nie wchodzą w zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor jednak może zlecić to zadanie pedagogowi szkolnemu, jeśli wskazują na to stosowne zapisy w Statucie szkoły oraz gdy możliwości i zasoby kadrowe są ograniczone.

Podstawową działalnością pedagoga szkolnego jest przede wszystkim praca z uczniem, poznanie uczniów oraz ścisłą współpraca z rodzicami i nauczycielami.
Warto też pamiętać i wiedzieć, że pedagog podejmując zdania, nie wyręcza nauczycieli ani rodziców, ale interweniuje w przypadku wyczerpania dostępnych możliwości.
Pedagog planując swoją pracę z uczniem powinien uwzględnić plan jego zajęć, tak aby nie tracił on zajęć obowiązkowych czy pozalekcyjnych.

Warto też pomyśleć o jednym popołudniowym dyżurze, (np. od 13.00 do 17.00), tak aby rodzice kończąc pracę zawodową mieli szansę na rozmowę, spotkanie czy konsultacje z pedagogiem szkolnym.

Na początku roku szkolnego można przypomnieć o swojej roli w szkole, odwiedzając każdą klasę na kilka chwil rozmowy, przygotowując ulotkę na temat swojej pracy czy zamieszczając informację o swojej działalności na stronie internetowej szkoły.

17 komentarzy:

 1. No i znowu mnóstwo informacji, z których skorzystam ja i pedagog, którego jestem opiekunem, dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 2. normalnie, nic tylko zostać pedagogiem szkolnym. Tylko mam pytanie: czy w każdej szkole pedagog zajmuje się "orgiami" ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzeba czytać ze zrozumieniem :) "podejmuje działania, które lubi, sprawiają mu przyjemność i chce je wykonywać w szkole (np. orgiami, fotografia, turystyka, etc.)"
   ja np. prowadzę zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

   Usuń
 3. Bardzo cenne informacje, dziekuję :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam,
  Warto to robić i nie frustrować się bez powodu.
  Bo o nasze samopoczucie i zdrowie zadbać trzeba samemu :)
  Dobrej niedzieli :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam. Chciałam zapytać jak w Państwa placówkach w dzienniku piszecie program pracy pedagoga? Na każdy dzień jakieś oddzielne zadanie czy rozbijacie to wręcz na godziny? Działania wszak mają być zap-lanowane. proszę o małą podpowiedź jak to u Was wygląda.

  OdpowiedzUsuń
 6. Nie wiem co ma Panu na myśli pisząc program. Ja piszę plan pracy na cały rok szkolny. Zapisuję go w swoim dzienniku. W ogólnym zarysie: a więc m.in. w zakresie, np. pomocy socjalnej, realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych, w obszarze pracy z uczniem dyslektycznym, niepełnosprawnym, innymi, którym należy dostosować warunki i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych, w zakresie współpracy z Sądem, Poradniami, innymi placówkami, w zakresie obowiązku szkolnego, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, etc...
  W planie pracy szkoły zaś umieszczone są zaplanowane wcześniej działania na poszczególne miesiące pracy szkoły.
  U mnie wygląda to właśnie tak.
  A jak u Was?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam co zrobić, gdy w SP mojej córki w Szczecinia ,Pani Pedagog , zajmuje się ( mam wrażenie że tylko tym )
  1. robieniem zdjęc podczas apeli szkolnych itp.
  2.organizowaniem sesji zdjęciowych dla dzieci z udziałem firmy zewnętrznej
  3. zastępstwami na lekcjach za nieobecnych nauczycieli
  4 mówieniem dzień dobry na korytarzu
  ...więcej niestety nie zauważyłem..... co robić , bo jak wiadomo ręka , rękę myje ....nie spodziewam się reakcji dyrektora szkoły ...

  OdpowiedzUsuń
 8. Może warto jednak porozmawiać z p. Dyrektorem o Pani spostrzeżeniach i określić swoje oczekiwania. Rozmowa to jednak podstawa komunikacji :)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Mam pytanie. Uczennica klasy VI zgłosiła mi, że ma wrażenie , że od 2 tygodni chodzi za nią, obserwuje ją jakiś pan. Jakie działania w tym wypadku może podjąć pedagog szkolny?

  OdpowiedzUsuń
 10. Nade wszystko rozsądne działania! Powiadomić i porozmawiać z opiekunami prawnymi, zebrać dokładne dane o sytuacjach jakie dziewczynka opisuje (gdzie się to dzieje, kiedy, jak często, etc.). Rozpoznać sytuację domową, zdrowotną i zobaczyć co dalej. Może Pani zasugerować zaniepokojonym rodzicom zgłoszenie sprawy na policję. Sprawę traktować jako rozwojową i do wszechstronnego wyjaśnienia i obserwacji.
  Powodzenia :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Jakie sprawozdania powinien przedstawić pedagog na koniec roku szkolnego?

  OdpowiedzUsuń
 12. Ja przygotowuję jedno z pracy całorocznej, z każdego zakresu jakim się zajmuję, m.in organizacji nauczania indywidualnego, realizacji pomocy p-p, pomocy socjalnej (stypendia, wyprawki, zasiłki losowe), realizacji zdań z zakresu profilaktyki, współpracy z rodzicami, nauczycielami, samokształcenia, doskonalenia zawodowego, współpracy z palcówkami zewnętrznymi etc.
  A zatem podsumowuję działania podjęte w ciągu roku :)
  Nie ma ściśle określonego wzoru. Ja wypracowałam swój własny :)
  Pozdrawiam i życzę owocnej pracy przy sprawozdaniu.

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam,
  chciałabym zapytać jakie kolejno działania powinnien podjąć pedagog szkolny w sytuacji kiedy zauważa problemy wychowawcze danego dziecka ?

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam, przepraszam za długą zwłokę w odpowiedzi.
  Po pierwsze - rozmowa z dzieckiem. Po drugie - zaproszenie rodzica na spotkanie. Rozmowa z nim o swoich spostrzeżeniach i niepokojach. jeśli powyższe czynności nic lub niewiele wyjaśnią, powiadomienie pedagoga szkolnego - on wspiera w rozwiązaniu tego problemu podejmując rozmowę z dzieckiem, rodzicem, kierując na badania, wskazując specjalistę etc. Ostatecznie poinformowanie o trudnościach dyrektora szkoły - on powiadamia inne instytucje, np. Sąd, Policję, Kuratora sądowego etc...
  Łatwiej określić te czynności, gdy problem jest skonkretyzowany.
  Pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 15. Mnie nurtuje jedno - czy pedagog w szkole ponadgimnazjalnej ma obowiązek przeprowadzać minimum jedną lekcję profilaktyczną (po konsultacji terminu z wychowawcą) w miesiącu (czy jest to gdzieś zapisane)? Z własnej nicjatywy. Nasz pedagog wiecznie "nie ma czasu" na nic - tym bardziej na działania z własnej strony. Rozumiem bogatą dokumentację ale... Trzeba niemalże jak w żarcie - "podanie, życiorys i trzy zdjęcia" aby cokolwiek wychowawczo zrobił. Problem wychowawczy zostaje najczęściej na głowie wychowawcy (poza ulubionymi koleżankami - dla których czas się znajdzie). Sprawa jakakolwiek poza godzinami urzędowania - "obecnie już nie pracuję.... Przyjdź w godzinach urzędowania...". Na kawę jednak czas zawsze znajdzie....
  W innej znanej mi dobrze szkole podstawowej/gimnazjum pedagog odwala na prawdę kawał dobrej roboty - reaguje na wszystko i właśnie nurtujące mnie godziny - najczęściej jedną lub dwie w miesiącu w KAŻDEJ klasie zdąży przeprowadzić (ma ich znacznie więcej). Jak to się ma z nieszczęśnymi godzinami wychowawczymi? W przepisach jakoś tego namierzyć nie mogę. Czy takie godziny są obowiązkowe dla pedagoga czy też nie? Może nasza księżniczka musi takowe przeprowadzać - na jej pseudo "pomoc"w innych aspektach wychowawczych oczywiście nie liczę.

  OdpowiedzUsuń
 16. To przykre :( co czytam. Chcę jednak powiedzieć, że pedagog ma w swoim zakresie obowiązków pracę z/w klasą/klasie w aspekcie choćby profilaktycznym, ma obowiązek wspierać wychowawcę w działaniach.Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania pomocy p-p z 30 kwietnia 2013 roku nie określa ile razy ma odbyć zajęcia, w jakiej formie ect. ale jasno opisuje zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  I taką pomoc o jakiej wyżej mowa jak najbardziej winien świadczyć pedagog lub specjalista, którego mógłby do klasy zaprosić pedagog. Wszak zna środowisko i specjalistów zajmujących się problemami dzieci i młodzieży. Pedagog może pomóc w napisaniu scenariusza zajęć, który przeprowadzi sam wychowawca. Może zajęcia poprowadzić wespół z wychowawcą lub sam. Nie ulega wątpliwości, że takie wsparcie należy do pedagoga szkolnego.

  Zatem koniec popijania kawki i do pracy :)

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń