środa, 14 marca 2012

Ocena efektywności pomocy pscyhologiczno-pedagogicznej_1


JAK TO ZROBIĆ?
Za nami (w przedszkolach i gimnazjach):

1.   Planowanie
i
2.   Wdrażanie i koordynowanie zaplanowanych działań edukacyjno-wychowawczych

Czeka nas:
3.        SPRAWDZANIE EFEKTÓW UDZIELONEJ UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Nauczyciele i specjaliści podejmujący w/w zadania mają również obowiązek dokonać oceny efektów pomocy zaoferowanej na początku roku szkolnego pomocy. Dokonując tej oceny istotne są opinie nauczycieli, którzy pracowali z uczniem w ramach zajęć pozalekcyjnych, opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali oraz opinie rodziców, których dzieci zechciały z tej pomocy skorzystać.

KROK 1
Zachęcam jednak najpierw do przypomnienia sobie, co mówią o ocenie efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej zapisy prawne: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku.

NAJWAŻNIEJSZY DLA NAS JEST  &23.1, PKT 1-4

Wyciąg z rozporządzenia

§ 23. 1. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej— po zakończeniu jej udzielania;
2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na kolejny rok szkolny.
2. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej — na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora
przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.
3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Warto zapoznać się ze zmianami w zakresie oceny efektywności wynikającymi z nowego projektu rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które powinno wejść w życie 1 lutego 2012 roku.

PLANOWANA ZMIANA
&23.1
pkt 2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej  udzielanej w danym roku szkolnym w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. Pozdrawiam
Pedagog w akcji


KROK 2 tuż

4 komentarze:

 1. Jakie można sformuować pytania w ankiecie dla nauczycieli i rodziców,odnośnie PPP???Mam dokonać ewaluacji tych programów.Proszę pomóżcie:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam!
  Chciałabym upewnić się, czy wszystko robię dobrze.
  Powołane zespoły dokonały oceny efektywności u 4 dzieci w styczniu. Z dziećmi tymi zakończona została praca(chociaż zaplanowana była na cały rok szkolny). Czy należało zaprosić rodziców na spotkanie? Czy wystarczyło dać do przeczytania i podpisania dokumenty?

  W miejsce tych dzieci wybrano inne, też wymagające terapii. Kiedy dla tych „nowych” należy dokonać oceny efektywności?

  Jeśli pozostałe dzieci (15) kontynuują terapię (zaplanowaną na cały rok szkolny) to czy należy dokonać oceny efektywności teraz, a następnej w czerwcu, czy wystarczy teraz, a powiadomić rodziców w czerwcu? Czy rodzice muszą być obecni na posiedzeniu zespołu dokonującego oceny?

  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie znalazłam w Rozporządzeniu treści mówiących o obowiązku uczestniczenia rodziców na spotkaniu dokonującym oceny efektywności zajęć. Rodzice mogą, ale nie muszą na nim być.Wg mnie wystarczy gdy się dowiedzą jakie są efekty pracy z dzieckiem.
  Ocenę efektywności zajęć podjętych z "nowymi" dziećmi można dokonać, np. z końcem roku szkolnego lub po zakończonym zaplanowanym okresie pracy z dzieckiem.
  Tej 15-tce dzieci kontynuujących terapię dokonujemy oceny także TERAZ do 30 marca.

  Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnej oceny :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo dziękuję:)

  OdpowiedzUsuń