niedziela, 25 września 2011

Zasady wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się

KROK 4APrzypominam, dla kogo zakładamy kartę indywidulanych potrzeb ucznia (KIPU)opracowujemy plan działań wspierających (PDW).
A zatem dla:
·      ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidulanego
·     ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
·     ucznia, wobec którego nauczyciel lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nowe przepisy regulują także zasady wydawania opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Są one następujące:

·       opinia poradni p-p może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy SP i nie później niż do ukończenia SP
·       dopuszcza się wydawanie opinii uczniom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:
·       na wniosek nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców
·       na wniosek rodziców

Wniosek ten, wraz z uzasadnieniem, powinien być złożony do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje ten wniosek, wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni p-p, opiekującej się szkołą, i informuje rodziców.

27 komentarzy:

 1. Dziękuję. To są ważne informacje. Jak do tej pory kieruję dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznych już nawet w pierwszej klasie, sporadycznie dzieci z klasy 0. Czy te opinie nie mają mocy prawnej w świetle nowych przepisów?
  Serdecznie pozdrawiam i gratuluję tej strony.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję bardzo za miłe słowo n/t mojego blogu. Postaram się odpowiedzieć na Pani pytanie.
  Wszystkie opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ważne w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia zachowują swoją ważność na kolejne etapy edukacyjne. Obowiązkiem nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej w świetle nowego rozporządzenia jest dokonywanie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Istnieją opracowane już i publikowane, np. na stronie www.pedagogia.pl arkusze obserwacji dziecka z trudnościami w nauce. Specjalistyczna diagnoza ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, dokonywana jest na drugim etapie edukacyjnym (w klasach IV-VI szkoły podstawowej). Diagnozy tej dokonuje nadal poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia uzyskana w szkole podstawowej będzie ważna przez cały okres kształcenia. W szkołach podstawowych (i ponadgimnazjalnych) pomoc psychologiczno-pedagogiczna na warunkach określonych w nowym rozporządzeniu MEN z dn.17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (które już obowiązuje w przedszkolach i gimnazjach), obowiązywać będzie w SP i szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

  OdpowiedzUsuń
 3. Poszukuję przepisu, który dotyczy trybu wydawania opinii PP w przypadku ucznia w gimnazjum- chodzi mi o wskazanie konkretnego punktu w odpowiednim rozporządzeniu aby móc to później pokazać na Radzie Pedagogicznej. Niestety nigdzie nie mogę tego znaleźć. Czy jest może Pani wstanie mi pomóc?

  Pozdrawiam, Arhi

  OdpowiedzUsuń
 4. Zasady wydawania opinii zawarte są w par. 6a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówmi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  Podaję link pod, którym znjaduje się to rozporządzenie w całości:
  http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/TOMEK/1491.pdf

  OdpowiedzUsuń
 5. I jeszcze brzmienie tych postanowień:

  㤠6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu
  się może być wydana uczniowi nie wcześniej
  niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły
  podstawowej i nie później niż do ukończenia
  szkoły podstawowej.
  2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty
  wykonującego w szkole zadania z zakresu
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  prowadzących zajęcia z uczniem w szkole,
  i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
  opiekunów) albo pełnoletniego ucznia
  lub na wniosek rodziców (prawnych
  opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
  opinia, o której mowa w ust. 1, może być
  wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły
  ponadgimnazjalnej.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz
  z uzasadnieniem składa się do dyrektora
  szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
  opinii rady pedagogicznej, przekazuje
  wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią
  rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-
  pedagogicznej, w tym poradni
  specjalistycznej, i informuje o tym rodziców
  (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego
  ucznia.”;

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy omawiany zasady wydawania opinii dotyczą wszystkich opini wydawanych przez PP-P, czy tylko tych o specyficznych trudnościach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zasady te dotyczą wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
   Jak definiuje się te trudności:
   §1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
   należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie
   intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające
   ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane
   schorzeniami neurologicznymi.
   Pod tym linkiem znajduje się dogłębne wyjaśnienie czym są specyficzne trudności w uczeniu się:
   http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/MEN_specyficzne_trudnosci.pdf

   Pozdrawiam

   Usuń
 7. gdzie mogę skonsultować wydaną opinię z PPP

  OdpowiedzUsuń
 8. Najlepiej u pedagoga lub psychologa szkolnego. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna choć może to brzmi paradoksalnie, ale właśnie tam. Może ze specjalistą terapii dysleksji lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. To wszystko zależy czego dotyczy opinia i jakie są w niej niejasności.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam serdecznie, mam następujący problem. Jestem wychowawcą klasy I gimnazjum , mam uczennicę z orzeczeniem o upośledzeniu lekkim. W październiku mama tej dziewczynki przyniosła jej orzeczenie o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym. Kiedy dowiedziała się, ze szkoła nie może zapewnić jej nauczania, postanowiła zabrać tę opinię. W dokumentacji pozostała opinia o upośledzeniu lekkim. Czy matka mogła tak postąpić? Czy są jakieś przepisy, które zmusiłyby matkę do udostępnienia nowej opinii?

  OdpowiedzUsuń
 10. Witam,
  Mama mogła tak postąpić, choć wg mnie nie było to roztropne. Rodzic nie musi informować szkoły o dysfunkcajch dziecka. Nie musi przedstawiać opinii czy orzeczenia. To jego prawo. Szkoła nie może żądać takiego dokumentu, jeśli rodzic nie chce tego uczynić. Możemy argumentować, zachęcać, tłumaczyć, przekonywać z jakiego powodu przedstawienie opinii czy orzeczenia byłoby wskazane i korzystne dla dziecka.
  Nowe rozporządzenie preferuje nauczanie WŁĄCZAJĄCE - gdzie dzieci chore, z dysfunkcjami mogą uczyć się wspólnie w szkole ogólnodostępnej. Zadaniem i obowiązkiem szkoły jest zorganizowanie naucznia dla takiego dziecka. Dziecku z upośledzeniem w stopniu lekkim dostosowujemy wymagania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym mają swoją podstawę programową.
  I jednym i drugim tworzymy Indywidulany Program Edukcyjno-Terapeutyczny. Przysługują im także 2 godziny rewalidacji z nauczycielem specjalistą.
  Jeśli posiadają Państwo orzeczenie dziecka o upośledzeniu w stopniu lekkim, to na jego podstawie tworz w/w dokumenty i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wszelką niezbędną opiekę.

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam! A ja mam taki problem i nie wiem jak go rozwiązać.Może Pani mi jakoś doradzi. Mianowicie,dziecko ma opinię z poradni wystawioną w 1 klasie podstawówki w 2010 r w sprawie objęcia zajęciami korekcyjno kompensacyjnymi z uwagi na stwierdzone deficyty w zakresie funkcji percepcyjno- motorycznych.We wskazaniach jest dalej napisane o wydłużeniu czasu na odp.ustne i pisemne,wzmocnienia pozyt.zadawanie prostych pytań naprowadzających,czytelnych instrukcji itd. Mam pytanie czy dana opinia nadal jest aktualna,gdyż w poradni powiedziano że opinia jest nadal ważna i obejmuje cały etap kształcenia dziecka. Ważna jest przez cały czas szkoły podstawowej nie tylko od 1 do 3. Pytałam o to w poradni specjalnie 2razy w ubiegłym roku.A nauczyciel twierdzi w 4klasie że opinia już jest nie ważna, i że nie przysługują już dziecku profity w postaci dłuższego czasu na odpowiedz pisemną. Mam zatem pytanie do Pani gdzie mogę znaleźć jakieś konkretne przepisy stanowiące o tym ile ta opinia z 1klasy z 2010r o zajęciach korekcyjnych jest ważna.Będę bardzo wdzięczna jeśli zechce mi Pani pomóc. Pozdrawiam Dorota

  OdpowiedzUsuń
 12. Witam,

  W mojej ocenie ta opinia jaką dziecko posiada uprawnia do zachowania i stosowania w dalszym ciągu zaleceń w niej zawartych. I co do tego nie ma wątpliwości i zgadzam się ze stanowiskiem poradni p-p.

  Natomiast:

  W świetle rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

  § 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

  Zatem, aby dziecko uzyskało opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, mówiąc codziennym językiem opinię dyslektyczną, należy teraz w IV klasie dziecko zbadać. Bowiem ta opinia jaką posiada może określać jedynie ryzyko dysleksji. Jeśli w ogóle takie jest. Nie znam też treści tej opinii wiec trudno wyrokować. Jaki jest poziom inteligencji dziecka?

  Więc póki co, na Pani miejscu umówiłabym się z dzieckiem na badania do Poradni, a nauczyciela prosiła o stosowanie wobec dziecka zaleceń zawartych w poprzedniej opinii.

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam. Syn w styczniu 2011 r bendąc w klasie IV miał wystawioną opinię z poradni. Czy opinia ta jes nadal ważna?

  OdpowiedzUsuń
 14. Tak, jest ważna aż do końca edukacji (więc gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 15. Witam serdecznie, mam poważny problem i nie potrafię jak dotąd znaleźć konkretnej pomocy, każdą pomoc chętnie i z wdzięcznością przyjmę, już jestem bezradna. Syn lat 11 pod opieką PPP od ponad dwóch lat, od dwóch lat opinia w szkole: problemy z koncentracją , pamięcią, praktycznie wszystkie kryteria w dolnych granicach, problem z pamięcią słuchową itp. Od początku szkoły odrabianie lekcji to 5-6 godzin codziennie, każdy weekend nadrabia zaległości, przepisuje zeszyty, staramy uczyć się tego co było w poprzednim tygodniu w szkole, w szkole praktycznie żadnej pomocy, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze śmiech na sali po kilkanaście dzieci i nie tylko słabych(w tym uczniowie piątkowi śmiejący się z mojego syna i innych słabszych dzieci, przeszkadzają po prostu), ostatnio został nazwany głupkiem. Każda moja wizyta w szkole kończy się mydleniem oczu i mówieniem, że tak nie jest. Syn powinien mieć wydłużony czas na sprawdzianach czego nie ma, lecą jedynki za jedynkami, a on zdołowany, zmęczony, zniechęcony, zresztą my wszyscy, szkoła nie zapewnia kompletnie żadnej pomocy, ja ani razu nie byłam wzywana do szkoły, syn nie odrabia zadań- zapomina, nie ma zapisane, ma nie kompletne notatki, przekręca litery, nie przynosi żadnych informacji, nie oddaje prac. Kilka dni temu załamałam się angielskim i przyrodą, którą lubi, nie jest w stanie przychodząc do domu powiedzieć co było na lekcji. Pod stałą opieką psychologa, byliśmy u neurologa- za tydzień badanie EEG, psychiatra też zaliczony. Wszystko na tzw: "sztukę". Nikt nie potrafi nam pomóc, a syn jest coraz bardziej załamany i boję się, żeby nie doszło do tragedii, wtedy się wszyscy zainteresują. Teraz powiedziałam, że nie popuszczę , obok domu mamy szkołę integracyjną, ale nie ma podstaw do wydania orzeczenia, miejsc nie ma. Jest po nowych testach w PPP, czekamy na opinię, dziś byłam w szkole, szkoła umywa ręce, mówi, że do opinii się stosuje, a wiem, że nie. Wczoraj pediatra i wszystkie badania, skierowanie do laryngologa, podejrzenie niedosłuchu centralnego, lekarz rodzinny doradził nauczanie indywidualne- jedyna szansa. Może ktoś miał podobną sytuację, bo ja już naprawdę nie mam siły, nigdzie w tym chorym kraju nie ma pomocy...Aha.. nie jestem matką nadopiekuńczą, która wymyśla problemy, te problemy widzą obce osoby też, tylko nie w szkole...

  OdpowiedzUsuń
 16. Anonimowy
  Jako matka dziecka z pewnymi problemami mogę Ci tylko doradzić żebyś nie szukała pomocy w szkole, bo jej tam nie znajdziesz? Nachodziłam się po specjalistach i wiem jak to wygląda. Naucz się, że tylko Ty jesteś wstanie pomóc swojemu dziecku. TYLKO TY. Znasz swoje dziecko i o tyle jesteś mądrzejsza. Inni traktują je tylko, jako kolejny przypadek. Na podstawie swoich doświadczeń mogę Ci jedynie doradzić żebyś zmieniła sposób nauki. Znalazła swój własny sposób. Nie znam Was, więc trudno mi doradzać. Może załóż mu osobny zeszyt i zrób mu tabelkę na przedmioty, w których narysuje, co zadane, albo zaznacza kółeczkiem na stronach. Może Twoje dziecko ma afazję? Moje dziecko zrobiło ogromne postępy od chwili, kiedy dałam sobie sposób ze wszystkimi specjalistami i zaczęłam go uczyć po swojemu. To jest ciężka praca i czasami brak siły, ale wiesz mi, że z czasem będziesz dumna i z niego i z siebie, że sobie poradziliście. Co do niedosłuchu centralnego to nawet jak go stwierdzą to zapewne nie znajdzie się nikt, kto będzie umiał Ci poradzić jak z tym pracować. Postaraj się z poradni o biofeedbacka, to jest na pobudzenie pracy mózgu. Dziecko ogląda bajkę i musi się na niej koncentrować żeby się poruszała. To jest bardzo dobre na koncentracje i na poprawę pamięci. Moje dziecko to miało i jestem z tego bardzo zadowolona. Niektórzy chwalą sobie Tomatisa, ale jest to drogie i nie zawsze przynosi efekt. W naszym przypadku była to strata pieniędzy w innym ponoć przyniosła ogromne efekty. Jak chcesz to możesz pisać na gg 28450866. Mam syna w 2 klasie i też zmagam się z systemem;)

  OdpowiedzUsuń
 17. Pytanie do Pani Agnieszki
  Mam syna w 2 klasie SP, który ma trudności z czytaniem (czyta sylabami) i większe problemy z pisaniem ze słuchu. Wynika to z centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego. Syn mówi niewyraźnie i pisze tak jak mówi, czyli gubi literki albo je zamienia. Czy mogę dostać z poradni opinię, że dziecko wymaga więcej czasu i by łagodniej patrzono na dyktanda? Z matematyką nie ma żadnych problemów, z rozumieniem poleceń i innych zadań też. Najgorsze są dla nas dyktanda. Ma zrobione wszystkie możliwe badania EEG, TK, Rezonans, i inne jak np. tarczyca, słuch. Wszystkie wyniki są prawidłowe, czyli jest zdrowy. Nie chce dla dziecka żadnych orzeczeń o niepełnosprawności itp. Czy na podstawie zwykłej opinii z poradni mogę się starać o zajęcia dodatkowe dla dziecka w szkole? Czy wydana przez poradnię opinia musi mieć poparcie w jakiś badaniach lekarskich? Dziecko jest pod stałą opieką logopedy. Z góry dziękuje za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 18. Tak, w mojej ocenie wystarczy opinia poradni. Oczywiście proszę przekazać wszelkie posiadane przez Panią dokumenty i badania lekarskie. Zwykle w poradni jest możliwość opowiedzenia o kłopotach dziecka i skonkretyzowania rodzaju problemów. Pani zna dziecko najlepiej a zadaniem Poradni jest mądrze i jak najpełniej pomóc dziecku i jego rodzicom.
  Życzę powodzenia :) i samych miłych i rozumiejących osób w Poradni.
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 19. Opinia poradni powinna być konkretna, ja takiego szczęścia nie miałam. Brakuje dokladnych zaleceń w opinii - dziecko z niedosłuchem przewodzeniowo- odbiorczym i leżymy. Ostatnio nauczyciel podyktował mu klasówkę na kartkę ( dysgrafia u dziecka) i miała dziecina odpowiedzieć na pytania. Tylko na co? Totalny archaizm, bo klasówki drukuje się od dawna.

  OdpowiedzUsuń
 20. WITAM MOJ SYN OTRZYMAŁ OPINIE Z PORADNI W 2012r. BYŁ UCZNIEM KLASY 3 OBECNIE CHODZI DO KLASY 6 CZY MUSZE ROBIC MU KOLEJNE BADANIA I STARAC SIE O NOWA OPINIE CZY TA JEST JESZCZE AKTUALNA

  OdpowiedzUsuń
 21. Tak, proponuję zbadać syna raz jeszcze. Opinie stwierdzające dysleksję ( pod postacią dysgrafii, dysortografii, dysleksji, dyskalkulii...) wydane po IV klasie SP są już wiążące nasz wszystkie kolejne etapy edukacyjne. Warto więc, aby syn taką aktualną opinię posiadał. Zwłaszcza w kontekście sprawdzianu a potem egzaminu gimnazjalnego. Pozdrawiam
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 22. Pani Agnieszko, dziekuję za tego bloga. Duża skarbnica wiedzy. Proszę o pomoc. Uczeń klasy VI z dysleksją (opinia z poradni wydana w 2013, w IV klasie). Uczeń idzie do gimnazjum, czy mam go kierować na ponowne badania czy opinia wydana w klasie IV jest wydawana na kolejne etapy edukacyjne? Wg mnie opinia ta jest także na kolejne etapy nauki ale wole mieć pewność;) Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Tak , opinia jest ważna na kolejne etapy edukacyjne. Dobrze Pani myśli :). Dziękuję za miłe słowa i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam. Trafiłam przypadkiem na Pani bloga z czego jestem zadowolona. Konkretny i pomocny.
  Mam pytanie.
  Moje dziecko uczęszcsza do zerówki. Od początku ma problemy z zachowaniem. Nie będę się rozpisywac na temat wpływu jednej z Pań opiekunek, która potrafiła nawet mnie wyprowadzić z równowagi. W tym roku jej nie ma i dziecko jest chwalone i Panie mówia, że o wiele lepiej się zachowuje.
  Dziś spotkałam Panią (notabene znów nową) pedagog która powiedziała, że chce opinie z PPP. Zapytałam czego ona ma dotyczyć. Odpowiedziała, że Dawida i tyle. Co mam przez to rozumieć. Bo Ona uważa, że szkoła nie może wystąpić o taką opinię. Mam ja samo po nią wystąpić.
  Masło maślane.

  OdpowiedzUsuń
 25. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam Panią
   Przykro mi, że odczuwa Pani trudność w komunikacji z nauczycielem oraz boryka się z niezrozumieniem i brakiem wystarczającej pomocy ze strony opiekuna Pani dziecka.
   Może warto zastanowić się kiedy dziecko sprawiało kłopoty, jakiej natury są to problemy, od jak dawna mają miejsce, w jakich okolicznościach się ujawniają, czy dziecko przeszło jakieś poważne choroby, które mogą mieć obecnie wpływ na jego zachowanie.
   Dobrze, że zmieniło się nieco zachowanie dziecka, gdy pojawił się nowy opiekun. To dobry prognostyk
   Co do opinii, to owszem szkoła może zwrócić się do PPP o przebadanie dziecka, ale ostatecznie może to zrobić rodzic jako opiekun prawny. Szkoła może wydać opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole, gdy PPP się o nią zwróci .
   Natomiast co do charakteru opinii to z tego co Pani pisze miałaby ona dotyczyć problemów w funkcjonowaniu szkolnym, może warto zbadać dojrzałość szkolną. W PPP zostanie Pani zapytania z jakim problemem Pani przychodzi. Proszę opowiedzieć jakie sygnały otrzymuje Pani ze szkoły, na co n-le zwracają uwagę i co sama Pani widzi niepokojącego w zachowaniu dziecka. Szczerość i troska o dobro dziecka nade wszystko. Wtedy współpraca ze szkołą będzie owocniejsza i będzie wiadomo jak pomóc dziecku.
   Proszę pisać jeśli jeszcze w czymś mogę pomóc lub nie odpowiedziałam Pani wystarczająco.

   Usuń